Elektroniske mannskapslister er lovpålagt

mannskapsliste

Byggherreforskriften gjelder alle bedrifter som utfører oppdrag innen bygg- og anlegg, dersom oppdragsgiver er en bedrift. Forskriften krever at det daglig føres en elektronisk oversiktsliste over hvem som skal utføre arbeid på bygg/anleggsplassen. 

I den endrede Byggherreforskriften som tredde i kraft 1. januar 2021, går det ellers mer tydelig frem hvilke oppgaver som utføres, og som skal ligge til grunn for kravet. Der fremgår det at periodisk vedlikehold (renhold og vaktmestertjenester) ikke krever oversiktslister, mens utbygging, nybygg og reparasjoner er innenfor.

Hva er bakgrunnen for forskriften?  
Forskriften kom til for at de sentrale aktørene på en byggeplass (byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver og verneombudet), og tilsynsmyndighetene, raskt skal kunne skaffe seg oversikt over de som jobber på bygge- eller anleggsplassen. Og dette med bakgrunn i estimert tap av milliarder i skatter og avgifter årlig i Norge.

På denne måten skal man kunne bidra til å skille seriøse aktører fra de useriøse, samt kunne avdekke økonomiske uregelmessigheter i forhold til bruk av arbeidere i hovedsak fra Øst-Europa.

A-krim har fått en prioritert oppgave fra myndighetene i det både Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobber sammen om disse problemstillingene. I tillegg har NHO/BNL og LO (partene i arbeidslivet) denne problemstillingen høyt på sin agenda og spiller på samme lag. 
Den nye loven ble effektiv sommeren 2017 etter at en ble utsatt i 2016 slik at aktørene i bransjen kunne få tid til å omstille seg til loven.

Hva er a-krim? 
Bak dette ligger at man ønsker å få bukt med useriøse aktører som har ansatte uten lovlig opphold, som ikke betaler skatt og arbeidsgiveravgift. Dette fører til arbeidslivskriminalitet og uønsket konkurransevridning. Arbeidslivskriminalitet innebærer handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten har siden 2016 fått midler over statsbudsjettet for å jobbe sammen mot a-krim. (Andre etater har også viktige oppgaver i innsatsen mot a-krim og bidrar inn i samarbeidet.) Syv a-krimsentre er etablert der etatene i fellesskap bygger kunnskap og jobber operativt. Gjennom tverretatlig samarbeid blir myndighetenes innsats mer effektiv og målrettet. I årsrapporten fra 2019 er det en hel del interessant lesning om A-krims målsetninger, virkemidler og resultater. 

Andre aktører for seriøst arbeidsliv 
Byggebransjens uropatrulje bistår A-krim sentrene. Den eies og drives som et topartssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og «kjemper for en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår». Gjennom samarbeidet med uropatruljen har a-krimsentrene også fått i stand et samarbeid med LO. Uropatruljene undersøker tips, sjekker om virksomheter har overholdt stansingsvedtak, og foretar enklere kontroller på byggeplassene. Et annet eksempel på en organisasjon som tar dette med arbeidslivskriminalitet på alvor er Fair Play Bygg. 

Sanksjoner man kan få ved manglende etterlevelse av lovverket: 
Arbeidstilsynet har sammen med politiet, virkemidler med mer umiddelbar effekt. Stans av virksomhet på grunn av overhengende fare, pålegg med kort frist, bruk av tvangsmulkt, samt overtredelsesgebyr er noen eksempler. Disse brukes taktisk og gjerne slik at det skaper plunder og heft for virksomheten, og dermed forhåpentligvis reduserer deres intensjon til å begå lovbrudd. I tillegg kan det bli politianmeldelse og NAV har sine virkemidler og som opphør av stønad og tilbakekreving av feilutbetalt stønad. Kemneren og Skatteetaten har derfor stort fokus på innfordring og særlig tvangsinnfordring, gjennom bruk av arrest og utlegg. 

Vi bidrar til å stoppe arbeidskriminalitet 
Med vår SiteMonitor løsning for elektroniske mannskapslister bidrar vi med å få bukt med useriøse aktører som har ansatte uten lovlig opphold, som ikke betaler skatt og arbeidsgiveravgift. Dette fører til redusert arbeidslivskriminalitet og konkurransevridning og like vilkår for aktører i bygg- og anleggsbransjen. I tillegg bidrar vi til at ivareta plikt og bestemmelser i Byggherreforskriften. 

I vår løsning finner du blant annet følgende egenskaper: 

 • Automatisk sjekk inn- og utsjekking 
 • Basert på «geofence» angitt på kart 
 • Kan brukes i forbindelse med smittesporing
 • Betaler bare pr. prosjekt og gratis for gjestearbeidere 
 • Mannskapslister tilgjengelig på mobil og web 
 • Kompatibel med HMSREG 

Ønsker du å få en demo eller mer informasjon om løsningen tar du bare kontakt kontakt med salg@mworker.no, på telefon 56 59 93 30, eller gå til kontakt skjema.

Vi har holdt webinar om elektroniske mannskapslister!
På 20 minutter vil Devinco og Mobile Worker gi deg en kort innføring i Arbeidstilsynets krav rundt mannskapslister, samt en rask gjennomgang av den nye mannskapsliste-løsningen vår SiteMonitor. Etter du har registrert deg, vil du motta en link til selve webinaret før det starter. Velkommen!

Agenda:
SiteMonitor er landets første løsning for helautomatiske føring av mannskapslister. Denne spennende teknologien får du vite mer om på webinaret, samt temaene under:

 • Hvem gjelder Byggeherreforskriften §15 kravet for?
 • Hvor stort må oppdragene være for at byggherreforskriften gjelder?
 • Hva risikerer man hvis man unnlater å føre oversiktslister?,
 • Og mange andre spørsmål…
 • Løsningen kan også brukes til smittesporing
 • Hva sier Arbeidstilsynet om paragraf 15?
 • Hvordan løser man dette i dag?
 • Hvilke løsninger har vi?

Velkommen skal du være!        

Kom i gang med Mobile Worker