Ledelsens rolle under digitaliseringsprosesser

Ledelsens rolle under digitaliseringsprosesser

De fleste bedrifter og medarbeidere ser på «status quo» som et fint sted å være. Gjøres det endringer, skaper det energi. Utfordringen er å sørge for at det skapes positiv energi, og at man får med seg medarbeidere i endringsprosessen.

Når man som bedriftsleder vurderer bedriftens konkurransekraft, og gjerne nå når usikkerheten rundt framtiden er større, er det ofte fra et konkurrentperspektiv. Det som imidlertid er viktigst, i forhold til å gjøre bedriften konkurransedyktig, er medarbeiderne. Når man vurderer å digitalisere og effektivisere, må ledelsen ha fokus på å sette manuelle  prosesser og dokumentasjon i system.

Hvorfor er det så vanskelig å få det til?
Mange mennesker er negative til endring, og uttrykker gjerne frykt og motstand. Det er imidlertid mulig å komme rundt denne utfordringen. Det krever to ting:

  • Leder må sette seg godt inn i problemstillingene og hva som er viktigst å digitalisere
  • Sørge for at medarbeidere blir engasjerte i endringsprosessen

Endringsprosessen består av 3 faktorer:
Kvalitet i den løsningen man har valgt. Grad av Aksept i organisasjonen. Deretter gir dette Effekt av endringen.

Endringsparameter

Den nordiske arbeidslivsmodellen passer inn i forhold til aksept
I Norden, og kanskje enda mer i Norge, er vi vant til stor grad av selvstyring, uformelle ledere, og delegering av ansvar og myndighet. Vi har åpenhet både internt og eksternt, godt samarbeidsklima og høy grad av involvering. Dette er egenskaper som gjør endringsprosesser lettere å få til. Det som er viktig er at lederen ser sin rolle, framstår med klare målsetninger, og evner å delegere oppgaver og få aksept fra sine medarbeidere.

Optimalt resultat oppnås gjennom de 3-ier
Det som må skje når ledelsen har identifisert sine utfordringer, er at de må orientere seg om hvilke løsninger som finnes. Samtidig er det viktig at medarbeidere blir involverte. Involvering skaper interesse, som sørger for at de blir informerte. På denne måten sikrer man aksept for løsningen, og eierskap til at gjennomføringen kan bli så smertefri som mulig.

Utfordringen er at det ofte blir verre før det blir bedre
Alle slike prosesser har sine faser og man må tåle at det normalt blir verre før det blir bedre. Den svenske psykologen og forfatteren Claes B. Janssen beskriver dem som endringens 4 rom. Her har vi flyttet litt på innholdet, men prosessen er nokså lik.

Endringens 4 rom Claes F. Janssen 1986

Det som skjer etter at man har valgt et nytt system, er at man føler en grad av tilfredshet, der man er stolt og glad for at et valg er foretatt og nytt system er satt i drift. Det normale deretter er at man går inn i en benektingsfase, der man ikke får det til, at alt er vanskelig og ønsket effekt uteblir. Deretter kommer forvirring. I denne fasen kan ytre faktorer skape fortvilelse. Blant annet kan manglende kvalitet på løsning, og dårlig oppfølging og opplæring fra leverandør virke inn negativt.

I disse fasene står man overfor medarbeidere som enten ønsker å brette opp ermene og få det til, eller de som er så langt nede i kjelleren, at de gir opp og til og med forlater bedriften.

En bedriftsleder sa til meg en gang at i prosessen med å få digitalisert prosjektledernes hverdag, fikk han med seg alle unntatt 1. Hva skjedde med den siste spurte jeg. Han jobber ikke her lengre var svaret.

Dersom man klarer å komme over denne fasen, gjenstår fornyelsesfasen. Denne skaper god energi og man soler seg i glansen.  Man ser at effektiviseringen bærer frukter, og ønsket om å fortsette å digitalisere og effektivisere organisasjonen brer seg. En slik bedrift er Jos Bygg, som årlig opplever driftsmarginer langt over gjennomsnittet for bransjen.

Vi leverer systemer som effektiviserer og digitaliserer
Våre systemer gir medarbeidere større grad av involvering, sørger for større nærhet til egne data, tar bort papirene og manuell punching og gir god flyt i data til økonomi og lønn. Vi har også gode systemer for de ute på arbeidsplassen i form av apper tilpasset deres hverdag, og leveransemetodikk med fokus på involvering. Opplæring og support er også noe vi har høyt fokus på.

Ta kontakt med oss via knappen under om du ønsker mer informasjon om hvordan komme i gang, slik at vi kan lose deg og din bedrift gjennom denne endringsprosessen.

Geir Johansen

Geir har utdanning innen boreteknologi i oljebransjen, men endte i IT bransjen fra slutten av 1980 tallet. Han har arbeidet med logistikk, finansieringsløsninger, driftsløsninger og økonomisystemer, i stilling som daglig leder, markedsdirektør og regionssjef.

Vil du vite mer om hvordan Mobile Worker kan hjelpe din bedrift?

Kontakt oss i dag