Skap verdier gjennom kvalitet i HMS-arbeidet

Gjennom tidene fra den industrielle revolusjon og fram til i dag har fokuset på HMS på arbeidsplassen endret seg dramatisk.

Høyt oppe var de. Bildet er fra 1930 og fra Empire State Building

I Norge kjenner vi til ulykker oppover etterkrigstiden i industrien, på mekaniske verksteder, bergverks – og anleggsvirksomhet. Holdningen på den tiden var at det var billigere å erstatte et menneske enn å unngå ulykker og skader.

Oljebransjen har gått i bresjen
I oljebransjen, der undertegnede jobbet på 1980 tallet, var fokuset på HMS etter hvert blitt større. Når de utenlandske oljeselskapene ble erstattet av norske selskaper som Statoil, ble fokuset at man skulle unngå arbeidsulykker for enhver pris. Dette tok også Petroleumstilsynet et stort ansvar for å etterse.

Status i bygg og anleggsbransjen
I bygg- og anleggsbransjen omkommer det i gjennomsnitt 8 mennesker årlig de siste 8 årene som følge av ulykker. Dette framgår av publikasjonen Ulykker i bygg og anlegg – Rapport 2020 utgitt av Arbeidstilsynet.

Andre aktuelle problemstillinger rundt HMS i BA næringen er:

  • I 2019 ble det registrert 2664 ikke-dødelige arbeidsskader. Herav utgjorde fallulykker omtrent 45 prosent av ulykkene i næringen bygge- og anleggsvirksomhet.
  • Blant de 146 ulykkene hvor Arbeidstilsynet har vært på fysiske tilsyn, var fall fra høyde den hyppigste ulykkestypen. Her utgjorde fallulykker nærmere halvparten av ulykkene, og i 80 % av ulykkene var fallhøyden to meter eller mer heter det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet.
  • Hele 33% av alle tilsyn foretatt av Arbeidstilsynet på byggeplasser i 2019 medførte stopp i arbeidet. Dette er faktisk en nedgang på 50 % fra 2018.
  • Det er en del ansatte i bransjen som mistrives på jobben og sliter psykisk. 5% av bygningsarbeiderne sier at de sliter med psykiske utfordringer relatert til forhold på arbeidsplassen.
  • Hørselsskader utgjør omtrent halvparten av meldingene om yrkessykdom som mottas av Arbeidstilsynet.

Arbeid i høyden har nå fått større fokus
I år 2000 ble en ny bransjeorganisasjon etablert. SOFT (samarbeidsorganet) er en medlemsorganisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt.
Organisasjonen består av medlemmer fra blant annet stilas-, tilkomst-, leverandør- og operatør bransjen. Deres hovedmålsetning ved etablering var å unngå alvorlige ulykker ved arbeid i høyden. Tore Rønstad har siden 2011 jobbet i organisasjonen, og kan i dag skryte av at de så langt har klart deres målsetning.

Dette har man klart gjennom etablering av utdanning og kursing og sertifisering av personell, utstyr og prosedyrer i henhold til norsk standard. I dette tilfellet NS9600.

Byggenæringen vil lære av SOFT
Vi har nå blitt kontaktet av organisasjonen for Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SFS BA) sier Tore Rønstad. Dette er en organisasjon der medlemmene kommer fra flere bransjer innen bygg- og anlegg. Deres visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid. Målsetningen er å få ned ulykkestallet gjennom å identifisere områder man kan kan fokusere på for å bidra til dette.

Dette passer også inn i SOFT sin strategi om å forbli ledende på kompetanse innen arbeid i høyden både nasjonalt og internasjonalt sier Tore Rønstad.

Mobile Worker er partner i SFS BA
Mobile Worker er nå partner i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg i SFS BA. Vi anser at dette er viktig fordi vi ønsker å være relevante når vi lanserer vår nye HMS/KS løsning. Vi håper med dette å kunne bidra til at vårt innhold ikke bare skal dekke det som er lovpålagt, men faktisk også kan bidra til forebygging og bevisstgjøring i forhold til helse, miljø, sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen.

Dårlig HMS blir lett en stor kostnad
Det er en kjensgjerning at kostnadene er store ved dødsfall, fallulykker, klemskader og andre skader i bygg- og anleggsbransjen. Kostnadene er store, både for bedriftene, men også den enkelte ansatte og samfunnet generelt. Samtidig kan det ha stor konsekvens for den enkelte ansatte for resten av livet.

Å erstatte en dyktig fagarbeider er ikke heller gjort i en vending. Kostnadene med å ha en medarbeider sykemeldt kan være store. Arbeidstilsynet og Regionale verneombud (ROV) har myndighet til å stanse arbeidet på arbeidsplassen dersom det oppdages feil og mangler rundt HMS arbeidet. Orden og gode arbeidsforhold skaper et bedre arbeidsmiljø som ofte er mer effektivt og skaper færre ulykker.

I 2017 ila Arbeidstilsynet et forelegg på 500 000 til en bedrift i Bergen. Bakgrunnen var et fall i høyden på grunn av mangelfull sikring. Nå slapp de litt billigere unna etter forhandlinger og mannen er i arbeid i dag. Men det koster uansett både advokathonorar, intern tid, sykelønn og arbeidsfortjeneste.

H1 antallet er et mål på hvor mange arbeidsrelaterte personskader med fravær per million arbeidstimer en bedrift har. Dødsfall inngår i H1-verdien. Denne verdien er nå blitt en parameter når man skal besvare større anbud. Tallet gjelder for egne ansatte og underentreprenører.

Miljøsertifisering viser at man tar miljøet på alvor
Fra og med 1. januar 2017 er offentlige innkjøpere pålagt å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsstandard som setter dette arbeidet i system.

Utdanning og opplæring både av ledere og arbeidere ute på arbeidsplassen gjør at færre skader oppstår, noe som reduserer stress og skaper et bedre arbeidsmiljø.

Vårt bidrag til reduserte kostnader i HMS arbeidet
Vår ambisjon er at vi skal lage markedets beste digitale HMS og KS løsning. Arbeidet er i god gang, og vårt fokus er på enkelhet. Den vil være integrert som en del av våre feltsystemer og dermed senkes terskelen for å ta det i bruk.

Vi håper dermed at vi kan bidra til at kundene våre kan melde tilbake at vi har bidratt til god HMS og en bedre bunnlinje.

Ta gjerne kontakt med oss om du vil vite mer om våre løsninger.

Kom i gang med Mobile Worker