HMS/KS Tjenester

HMS/KS Oppsett og revisjon – kom godt i gang!

Du har mye igjen for et grundig HMS/KS oppsett. Våre fagkonsulenter har erfaring fra byggebransjen og bistår deg gjennom prosessen med å komme godt i gang. Når jobben er gjort får du også et ferdig revidert system med revisjonserklæring fra tredjepart.

Vi gjennomgår viktige deler av systemet og legger inn rutiner, prosedyrer, sjekklister og andre dokumenter tilpasset din bransje og din bedrift. Rutiner for kvalitetssikring og HMS skal til enhver tid være oppdatert og revidert i forhold til gjeldende lover og regler.

Du får et system som ikke bare er i tråd med regelverket, men som også et svært nyttig verktøy som bidrar til at du vil oppnå bedre lønnsomhet i din bedrift.

Priser: fra 0 til 9 ansatte kr. 6.700.- /10-19 ansatte kr. 9.700.-/20–50 ansatte kr. 13.700.-/over 50 ansatte kr. 17.900.-

Tjenesten inneholder

 • Bistand til å beskrive virksomhetsområdet for din bedrift
 • Beskrivelse av mål, organisasjon og ansvarsområder for HMS/KS
 • Oppsett av Internkontroll og HMS rutiner iht internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven
 • Informasjon om krav til KS-rutiner i byggesaksforskriften
 • Oppsett og tilpasning for viktige KS-rutiner for din bedrift
 • Vurdering av risiko
 • Redigering av ulike kartleggingsmaler
 • Oppsett av handlingsplan og tiltak for både KS og HMS
 • Revisjonserklæring som dokumenterer at din bedrift oppfyller alle krav.

HMS/KS Årlig revisjon – sikrer at du er oppdatert!

I tillegg til kontinuerlig oppfølging og forbedring av HMS/KS tiltak setter lovverket krav til en grundig revisjon av HMS/KS systemet i din bedrift minst en gang i året. Det skal gjøres en kartlegging av hvordan systemet er tatt i bruk, gjøres vurdering av forbedringer samt gjøres tilpasninger i forhold til endringer i lover og forskrifter.

Med en avtale om fast årlig revisjon sikrer du at ditt HMS/KS system blir revidert, og du er trygg på at alle krav er oppfylt. Vi kontakter deg før utløpet av fristen og bistår deg i prosessen.

Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften pålegger alle bedrifter å ha et oppdatert IK/HMS system. Alle bedrifter med sentral godkjenning, og alle bedrifter som erklærer ansvarsrett skal også ha oppdaterte og tilpassede KS rutiner.  Alt dette hjelper vi deg med.

Tjenesten inneholder
 • Kartlegging av eksisterende innhold og gjennomgang av bruk
 • Korrigeringer og endringer av innhold og rutiner der dette er nødvendig
 • Informasjon om endringer i Plan og bygningsloven og SAK10
 • Tilpasning av nye KS-rutiner grunnet eventuelt nytt regelverk
 • Bistand og rådgivning i forhold til videre utvikling og forbedring av systemet
 • Bistand til utarbeidelse av ny/oppdatert handlingsplan
 • Ny og oppdatert revisjonserklæring.

Priser: fra 0 til 9 ansatte kr. 6.700.- /10-19 ansatte kr. 9.700.-/20–50 ansatte kr. 13.700.-/over 50 ansatte kr. 17.900.-

Hjelp til å søke om sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i bedriften. Det er en rekke kvalifikasjoner og krav som skal oppfylles for at din bedrift skal oppnå sentral godkjenning.

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen om du skal søke for første gang, fornye eller endre. Vi bistår deg uansett tiltaksklasse.

Priser: Tiltaksklasse 1: kr. 6700.-/Tiltaksklasse 2: kr. 7800.-/Tiltaksklasse 3:kr. 9.900.-

Tilsynsbistand – når myndighetene banker på døra!

Arbeidstilsynet utfører kontroller for å ivareta at foretak oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven. Hensikten med dette er å bidra til økt fokus på HMS samt kontrollere at bedriftene har ivaretatt det systematiske HMS-arbeidet på en god måte. Alvorlige brudd kan i verste fall føre til bøter og stans i byggeprosjektet.

Tilsyn kan også komme fra bygningsmyndighetene for å påse at plan og bygningsloven overholdes i bedriftene. Ved brudd på dette kan konsekvensene i verste fall bli at man blir fratatt sentral godkjenning eller ansvarsrett.

Dersom din bedrift får varsel om tilsyn, kan vi hjelpe deg med både forberedelser før tilsynet, og bistand i etterkant av gjennomført tilsyn.

Bistand før tilsyn
 • Gjennomgang av tilsynsbrevet og avdekke mulige forbedringsområder før tilsyn
 • Tilpasning/forbedring av KS/HMS systemet ved eventuelle mangler
 • Bistand til å fremskaffe dokumentasjon på tilsynsforhold
 • Svare på andre spørsmål som melder seg i fb med tilsynsvarsel

Bistand etter at tilsynet er gjennomført:
 • Gjennomgang av tilsynsrapport og avdekke forbedringsområder
 • Revisjon av KS/HMS systemet i hht. tilsynsrapporten
 • Bistand til å fremskaffe påkrevd KS/HMS dokumentasjon
 • Hjelp til å dokumentere avvikshåndtering
 • Bistand til å lukke avvik påpekt i tilsynsrapporten
 • Hjelp til å utarbeide tilsvar på tilsynsrapporten.

Priser: Fra kr 6900.- Avhenger av omfang. 

Sjekklisteoppsett – gjort enkelt og riktig!

Med tjenesten sjekklisteoppsett får du sjekklister som fungere godt ute på byggeplassen, og som også oppfyller Byggesaksforskriftens krav. Våre fagkonsulenter har erfaring fra byggebransjen og hjelper deg med å utarbeide sjekklister som er skreddersydd for deg.

Dette er en tjeneste som gir deg stor nytteverdi om du vil spare tid, unngå lange og kompliserte sjekklister og ha fokus på det som er mest relevant og viktigst for din bedrift:

Sjekklisteoppsett inneholder:
 • Kartlegging av aktuelt fagområde og kritiske områder
 • Utarbeidelse av sjekklistemaler i KS/HMS systemet
 • Informasjon om krav til, riktig bruk og nytteverdi av sjekklister
 • Opplæring slik at du selv kan lage maler i HMS/KS systemet
  Priser: Fra kr. 4.490.- Avhenger av omfang.  

Kom i gang!

Ta kontakt om du ønsker å vite mer eller trenger bistand fra oss!