Standardvilkår og databehandleravtale

1 Innledning

Denne avtalen styrer forholdet mellom Mobile Worker AS (heretter kalt Lisensgiver) og kunden (heretter kalt Lisenstaker) som får lisenser til programvare-moduler (heretter kalt Produktet) utviklet av Mobile Worker AS.

Det framgår av tilbudsdokument og prismatrise (øvrige kontraktsdokumenter) hvilke Produkter Lisensgiver har rettighetene til og som da omfattes av denne avtalen. Lisensgiver har opphavsrettighetene til de nevnte Produkter.

Denne avtalen sikrer at Produktet videreutvikles, at endringer gjøres tilgjengelig for kunden og at kunden ytes support vedrørende bruk av Produktet.

Lisensbetingelsene gjelder for Produktet som frittstående programvare eller i tilknytning til andre av Mobile Worker AS’ produkter, og gjelder for det antall lisenser som spesifisert i denne avtalen, og de lisenser og/eller moduler som måtte anskaffes på et senere tidspunkt.

2 Lisens

Lisenstaker gis herved en ikke eksklusiv, ikke overførbar, tidsbegrenset bruksrett til Produktet, slik det er beskrevet i tilbudsdokument og prismatrise (øvrige kontraktsdokumenter). Lisenstaker gis videre rett til vedlikehold og support som beskrevet i pkt 8 og pkt 9.

Lisenstaker gis også rett til å benytte programvaren i nettverk på det antallet brukere og/eller maskiner som er nevnt i tilbudsdokumentet og prismatrisen.

3 Bruksrett

Lisenstaker gis en begrenset bruksrett til Produktet. Produktet kan bare benyttes av Lisenstaker og hans ansatte. Dette inkluderer konsulenter som etter nærmere avtale har oppdrag hos Lisenstaker, og som forplikter seg overfor Lisenstaker til å følge samtlige vilkår i denne avtale.

Lisenstaker forplikter seg til å ikke tillate tilgang til Produktet, verken fysisk eller elektronisk overføring, fra noen annen maskin eller installasjon enn egne maskinvarer. Dette gjelder også for tilkopling av eksterne terminaler eller i nettverkssammenheng, med mindre slik adgang er gitt i denne avtale. Lisenstaker forplikter seg videre til ikke å la utenforstående personell få tilgang til programvaren(e) eller dokumentasjonene verken direkte eller indirekte, og heller ikke tillate at andre tar kopi eller på annen måte reproduserer programmene eller dokumentasjonen i noen form uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Lisensgiver.

4 Overdragelse av lisens

Denne lisens kan kun overdras til tredjepart etter skriftlig forhåndssamtykke fra Lisensgiver. Det samme gjelder enhver overdragelse av programmene som følge av konkurs, fusjon, omstrukturering m.m. hos Lisenstaker. Lisensen kan under enhver omstendighet kun overdras dersom denne avtalen aksepteres.

5 Beskaffenhet

Produktet kan stilles til disposisjon for Lisenstaker i form av:

 1. En kopi av programvaren som installeres og driftes på Lisenstakers servere (heretter kalt On Premises)
 2. Ett Abonnement på en Tjeneste installert og driftet på Lisensgivers servere (heretter kalt SaaS – Software as a Service)

Dokumentasjon stilles til rådighet i form av elektronisk systemdokumentasjon, via hjelpe-menyer i Produktet og/eller via Lisensgivers web-sider. Produktet stilles til rådighet i den versjon og den form det befinner seg i ved inngåelsen av avtalen. Feil i den programbærende delen, gir Lisenstaker rett til ny programvare ved varsel til Lisensgiver.

6 Kopiering

Lisenstaker har ikke rett til å kopiere eller reprodusere hele eller deler av programvaren eller den medfølgende dokumentasjon, med unntak av intern sikkerhetskopiering som sikkerhet mot tap.

7 Ikrafttredelse

Denne avtalen trer i kraft fra månedsskiftet som inntreffer minimum 14 dager etter Lisenstaker har akseptert tilbudet. Dersom lisenstaker før dette tidspunkt har tatt Produktet i bruk regnes avtalen for akseptert og trådt i kraft fra det tidspunkt Produktet først ble tatt i bruk.

8 Vedlikehold

Inkludert i lisensen er rett til vedlikehold i henhold til dette punkt.

Så lenge avtalen er virksom har Lisenstaker rett til å få vedlikehold ved å få levert nye oppdaterte, oppgraderte versjoner av Produktet. Nye versjoner vil kunne inneholde justeringer av feil eller mangler i programvaren (oppdateringer), samt nye og forbedrede funksjoner (oppgraderinger). Ytterligere veiledning defineres som support.

Lisensgiver har rett til å sende informasjon relatert til Produktet til systemansvarlig hos Lisenstaker, eventuelt andre personer Lisenstaker utpeker som mottager av slik informasjon.

9 Support

Så lenge avtalen er virksom kan systemansvarlig person hos Lisenstaker ringe Lisensgiver og få supporttjeneste i form av svar så snart Lisensgiver har tilgjengelige ressurser. Supporttjenesten omfatter spørsmål om systemets beskaffenhet, identifisering av feil og bruksmåte. Supporttjenesten omfatter kun støtte pr. telefon, web-løsning eller e-post. Support som tiltar i en form av kurs og/eller opplæring faktureres som konsulent-tjenester etter nærmere avtale, se punkt 10.

10 Opplæring og kurs

Lisensgiver tilbyr opplæring og kurs både for egne produkter og øvrige produkter som lisensgiver forhandler. Dersom lisenstaker ønsker å benytte seg av tilbud om opplæring og kurs inngås det egen avtale om dette.

11 Forlengelse

Avtalen forlenges automatisk og bindende med ett år av gangen, med mindre avtalen sies opp av en av partene innen 3 måneder før utløpet av den til enhver tid gjeldende lisensperiode. Om oppsigelsen kommer etter tidsfristen, gjøres den gjeldende for neste periode.

Ved lisensiering av nye produkter, etter opprinnelig inngåelse av avtalen, settes utløpsdato for lisensperiode for de nye Produktene lik utløpsdato satt ved opprinnelig inngåelse av avtalen.

Ved lisensiering av nye produkter, vil de nye Produktene uten tilleggsavtale omfattes av betingelsene i denne avtale så langt de passer.

12 Månedsavgifter

Lisenstaker belastes månedlig en avgift som inkluderer vederlag for bruksretten, vedlikehold og support. Den månedlige avgiften løper fra avtalen trer i kraft, jfr pkt 7, og deretter fra eventuelt tidspunkt for forlengelse i henhold til pkt 11.

Månedsavgifter for forlengelse faktureres forskuddsvis, tidligst 12 måneder før utløpet av den til enhver tid gjeldende lisensperiode.

Månedsavgiftene kan justeres årlig hver 1. januar i henhold til konsumprisindeksen etter leveringssektor ”Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor”, med indeksen for 1. januar det året avtalen ble inngått som basis. Justeringer utover denne indeksen skal meddeles Lisenstaker minimum 3 måneder før utløpet av denne avtalen.

13 Konfidensialitet

Lisenstaker forplikter seg til å hemmeligholde programvaren, dokumentasjon, og tilknyttet materiale som blir overlatt til internt bruk i henhold til denne avtalen. Lisensgiver skal sørge for at personale, underleverandører og eventuelle andre personer som får tilgang til tekniske og kommersielle forhold angående Lisenstaker bevarer taushet om disse forhold overfor tredje part.

14 Rettigheter til programvaren

Lisensgiver har opphavs- og eiendomsretten til programvaren. Lisensgiver har rett til på egen bekostning å tre inn i enhver rettslig tvist som måtte oppstå på grunn av påstand om at Lisenstakers bruk av programvaren er i strid med andres patent eller opphavsrett, eller annen immateriell rettighet, så fremt det er adgang til slik inntreden etter gjeldende rett. Lisensgiver er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for krenkelse av nevnte rettigheter som kan tilbakeføres til forhold hos Lisenstaker eller Forhandler. Lisenstaker har ingen rett til å bearbeide eller videreutvikle programvaren denne lisensen omfatter, uten etter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Lisensgiver.

15 Ansvarsbegrensninger

Lisensgiver har ikke ansvar for eventuelle tap Lisenstaker eller tredjepart påføres direkte, eller indirekte, som følge av feil i Produktet, som resultat av innlegging av nye versjoner eller feilaktig bruk av Produktet. Uavhengig av årsak skal Lisensgivers ansvar for kompensasjon under ingen omstendigheter overstige ett beløp tilsvarende 12 månedsavgifter ihht denne avtalen.

Lisensgiver tar videre forbehold om at Lisensgivers rett til å levere produkter som Tredje Part har opphavsrett til kan bortfalle eller endre seg slik at Lisensgiver ikke lenger er i stand til å levere i henhold til denne avtalen. Lisensgiver har under ingen omstendighet ansvar for tap som følge av slikt bortfall eller endring.

Lisensgiver har ikke ansvar for forsinkelser som følger av at det fra Lisenstakers side ikke er tilrettelagt for levering gjennom tilgang til Lisenstakers servere, personell mm.

16 Tilleggsbestemmelser for spesialtilpasninger

Det utformes egen avtale for spesialtilpasninger.

17 Mislighold

Om Lisenstaker misligholder avtalen, kan Lisensgiver med øyeblikkelig virkning heve avtalen, også om avtalen er inngått med en Forhandler. Lisenstaker plikter ved mottakelse av hevingserklæring umiddelbart å returnere programvare/dokumentasjon og å slette programmene på maskinen(e), samt eventuelle kopier, herunder sikkerhetskopier etter pkt 6.

Som mislighold regnes bl.a.:

 1. Overdragelse til tredjepart eller annen kommersiell utnyttelse av programvaren og dokumentasjon uten skriftlig tillatelse.
 2. Bruk av programvaren på flere maskiner/for flere brukere enn avtalen gjelder for innen bedriften eller eksternt til samarbeidende bedrifter.
 3. Ikke rettidig oppgjør for månedsavgifter.
 4. Forsøk på å gjøre endringer i programmet.
 5. Konfidensialitetsbrudd.
 6. Ulovlig kopiering.

Lisenstaker er ansvarlig for Lisensgiver sine eventuelle direkte og indirekte tap som følge av mislighold.

18 Endringer

Endringer i avtalen skal gjøres skriftlig. Dersom lisensgiver tillater avvik fra avtalen uten skriftlig endring skal dette ikke oppfattes som en aksept av endring.

19 Konfliktløsning

Dersom det oppstår tvister i forbindelse med denne avtale skal disse forsøkes løst ved forhandlinger. Det skal føres protokoll for forhandlingene. Fører ikke forhandlingene fram innen 14 dager etter at en av partene skriftlig har bedt om dette er partene enige om at tvisten skal avgjøres innen det ordinære rettssystem ved Bergen tingrett som det vedtatte verneting.

20 Regnskapsbyrå

For regnskapsbyrå som benytter klientoppkobling og/eller andre Produkter mot sine sluttkunder, gjelder ikke pkt. 9 i denne avtalen regnskapsbyråets sluttkunde. Support til regnskapsbyråets sluttkunde skal gå via systemansvarlig hos regnskapsbyrået. Dersom regnskapsbyråets sluttkunde ønsker tilgang til support direkte fra Lisensgiver må sluttkunde i så tilfellet opprette en egen avtale med Lisensgiver for slik tilgang.

21 Avtalens omfang

Dersom Lisenstaker har mottatt Produkter som ikke er angitt i tilbudsdokumentet og prismatriser reguleres også disse av denne avtalen. Aksept av tilbud, aksept av ordre og/eller benyttelse av Produkter er å regne som aksept av betingelsene i denne avtale. For spesialtilpasninger, kundetilpasninger, tjenester og Tredje Parts produkter gjelder ikke avtalens pkt. 8 og 9.

22 Behandling av personlige data

Jfr. pkt 5 kan Lisensgiver levere Produktet både On Premises (installert hos Lisenstaker) og som en SaaS Tjeneste (installert hos Lisensgiver). Lisenstaker er selv ansvarlig for behandling av personopplysninger dersom Produktet leveres On Premises. Dette punktet omfatter derfor kun de tilfeller hvor Produktet leveres som en SaaS Tjeneste.

a. Hensikt

Avtale-punktets hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter General Data Protection Regulation, heretter kalt «GDPR». Dette skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.
Punktet regulerer databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

b. Definisjoner:

– Personopplysninger:
Lisenstakers data som behandles av Lisensgiver og som tillater identifisering av en fysisk person.
– Behandlingsansvarlig:
Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at opplysninger behandles i tråd med personopplysningslovens krav. I denne avtalen er Lisenstaker Behandlingsansvarlig.
– Databehandler:
Den som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige. Databehandleren har et selvstendig ansvar for å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, for å verne personopplysningene som behandles på vegne av behandlingsansvarlige. Databehandleren skal bare behandle personopplysninger i tråd med det som er avtalt med den behandlingsansvarlige. I denne avtalen er Lisensgiver Databehandler
– Databehandling:
Enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

c. Behandlingsansvarliges rettigheter og ansvar:

– Behandlingsansvarlig kan registrere Personopplysninger om sine kunder, ansatte eller andre det er naturlig for Behandlingsansvarliges virksomhet å registrere Personopplysninger om i Produktet. Følgende Personopplysninger kan registreres:

 • En persons fødselsdato og personnummer
 • En persons adresse og telefonnummer
 • En persons posisjon
 • Andre Personopplysninger som systemet gir åpning for å registrere, og/eller Behandlingsansvarlig har behov for å registrere for å kunne utføre sine oppgaver.

– Behandlingsansvarlig har ansvar for å sikre at personopplysninger behandles i samsvar med kravene i GDPR og annen lovgivning som regulerer beskyttelse av personopplysninger. Dette gjelder bl.a. hvilke Personopplysninger som kan registreres, hvorfor, hvordan og hvor lenge. Behandlingsansvarlig har herunder ansvar for å slette Personopplysninger fra systemet når dette er påkrevd.

– Behandlingsansvarlig er pliktet til å ha en hovedkontakt som mottar nyhetsbrev av teknisk og administrativ art. Dette innebærer at hovedkontakten vil motta kommunikasjon om blant annet produktoppdateringer, systemvarslinger, bekreftelse på bestillinger og svar på spørsmål fra support fra Databehandler.

– Behandlingsansvarlig har ansvar for å instruere Databehandler i forhold til tiltak som er nødvendige for å behandle Personopplysninger på forsvarlig vis, dersom Behandlingsansvarlig har behov for bistand fra Databehandler til dette.

d. Databehandlers rettigheter og ansvar:

– Databehandler er ansvarlig for å

 • Stille angitt Produkt til rådighet slik at Behandlingsansvarlig kan registrere de Personopplysninger de har behov for og anledning til å registrere.
 • Lagre de Personopplysningene Behandlingsansvarlig registrerer i Produktet.
 • Påse at Produktet er sikret, slik at Behandlingsansvarlig kan behandle Personopplysninger i samsvar med kravene i GDPR artikler 32 til 36 om informasjonssikkerhet og avvikshåndtering, og annen lov som regulerer beskyttelse av personopplysninger.
 • Databehandler plikter å bistå Behandlingsansvarlig, slik at Behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter GDPR og annen lovgivning.
 • Vedlikeholde systemet
 • Sørge for at Produktet tillater at Behandlingsansvarlig til enhver tid kan endre eller slette registrerte Personopplysninger.
 • Kun utlevere Behandlingsansvarliges data til statlige myndigheter eller politi når det foreligger en rettslig plikt for Databehandler til å gjøre det, for eksempel kjennelse, dom, pålegg eller liknende.
 • Så langt som mulig varsle Behandlingsansvarlig ved forespørsel om utlevering av data fra statlige myndigheter eller politiet, og ved uautorisert tilgang til eller uautorisert utlevering av Behandlingsansvarliges data

– Databehandler har ikke rett til å behandle registrerte Personopplysninger på annen måte enn ved lagring, uten etter skriftlig ordre fra Behandlingsansvarlig.

– Databehandler har likevel rett til å se registrerte Personopplysninger så langt det er nødvendig for å utøve support overfor Behandlingsansvarlig, eller i forbindelse med vedlikehold av Produktet. Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger registrert av Behandlingsansvarlig..

– Ved opphør av denne avtale har Behandlingsansvarlig rett til å få ut de Personopplysninger de har registrert i Produktet. Databehandler plikter å overlevere alle slike opplysninger til Behandlingsansvarlig. Databehandler skal slette alle data tilhørende Behandlingsansvarlig innen rimelig tid etter opphør, dog ikke før Behandlingsansvarlig har fått mulighet til å ta ut Personopplysningene, med mindre det strider mot GDPR eller annen lovgivning å ha lagret Personopplysningene lenger. Personopplysninger som er mottatt fra utstedelse av programvarelisensen, lagres ellers i 3 (tre) måneder fra datoen for opphør av lisensavtalen, med mindre det ligger avtale om noe annet.

e. Databehandlers underleverandører:

Behandlingsansvarlig gir Databehandler fullmakt til å inngå avtale om bruk av underleverandører i den utstrekning det er hensiktsmessig og forsvarlig. Databehandler forplikter seg til å påse at underleverandører overholder samme avtalemessige og lovmessige forpliktelser som databehandler.
Dersom Databehandler benytter seg av underleverandør eller andre som ikke normalt er ansatt hos Databehandler skal dette informeres om skriftlig til Behandlingsansvarlige før behandlingen av Personopplysninger starter.

Dersom Behandlingsansvarlig motsetter seg ny bruk eller bytte av underleverandør har partene rett til å si opp avtalen med virkning fra dato for oppstart av behandling hos underleverandøren.

Databehandler benytter seg av følgende underleverandør ved behandling av Personopplysninger:

– Microsoft Azure, leverandør av teknisk plattform for Lisensgivers SaaS Produkter. Microsoft Azure lagrer alle data innen EU/EØS-området.

f. Avtalens varighet

Avtalen gjelder så lenge Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig i tråd med denne avtales øvrige bestemmelser.
Ved brudd på denne avtale, GDPR eller annen lovgivning fra Databehandlers side kan Behandlingsansvarlig pålegge Databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning.
Dersom Behandlingsansvarlig registrerer eller unnlater å slette personopplysninger i strid med GDPR eller annen lovgivning regnes det som mislighold jf. denne avtales punkt 17.

g. Kontakt

Henvendelser angående behandling av personopplysninger rettes til privacy@mworker.no.

Sist oppdatert: 30.09.2019

Vil du vite mer om hvordan Mobile Worker kan hjelpe din bedrift?

Kontakt oss i dag